یکی از مزایای اصلی این برچسب ها و یا هولوگرام ها، ذخیره کردن فضای موجود است. به عنوان مثال، یک بطری کوچک را در نظر بگیرید که برای نگهداری دارو از آن استفاده می شود. اطلاعات زیادی باید روی این بطری ها گنجانده شود بنابراین از چنین برچسب هایی بر روی آن استفاده خواهد شد.