اینکه  بخواهید ظروف مرتبط با حلال ها یا مواد شیمیایی را برچسب گذاری کنید یا به دنبال سایر موارد باشید زیاد مهم نیست. خواندن دست خط سایر افراد می تواند یک موضوع چالش برانگیز باشد.  ماهیت تکراری برچسب های دست نوشته اغلب بدین معنی است که با افزایش تعداد، از خوانایی آن کاسته می شود.  همچنین این دست نوشته ها توسط یک فرد نوشته نمی شود.اگر برچسب مناسبی استفاده نشود یا برچسبی که مورد استفاده قرار می گیرد از بین رفته باشد شرایط بدتر می شود. شاید بتوان گفت یکی از نکات کلیدی برای مواجهه با چنین مشکلاتی این است که مطمئن شوید برچسب مناسبی دارید و  داده های دست نوشته را کمتر می کنید. در ادامه چند مورد از ایده هایی که برای این موضوع وجود دارد را با هم مرور می کنیم.