این نوع هولوگرام با كنار هم چیدن نقاط ریز لیزری، تصویری زنده تر و دارای تحرك ایجاد می نماید. در این نوع هولوگرام ، امكان ایجاد تصویر با جزئیات بیشتر میسر میباشد.

از نظر امنیتی در حد بالا بوده و جوابگوی كلیه نیازهای تجاری میباشد.