اما مطالعات جدید نشان میدهد که فرضیه هولوگرافیک بودن سیاه چاله ها قوی تر است. محاسبات جدیدی در آنتروپی نشان میدهد این معمای بزرگ جهان ممکن است تنها یک خطای دید باشد.
اما ابتدا بگذارید نگاهی به فرضیه هولوگرام بیندازیم. فیزیکدانی به نام لئونارد ساسکیند در دهه 1990 بر این باور بود که جهان ما برای درست کار کردن قوانین فیزیکی و جاذبه تنها به دو بعد نیاز دارد، و نه سه بعد. اگر همه اجسام از نظر ما همچون شئ ای سه بعدی به نظر میرسند. شاید عجیب به نظر برسد اما این تئوری میتواند تناقضات زیادی را در نظریه نسبیت انیشتن و کوانتوم حل کند.

هولوگرام