با رشد تکنولوژی در انقلاب پساصنعتی در اواخر قرن بیستم و هم زمانی این جریان با آوانگاردیسم هنر مفهومی (کانسپچوال آرت)، رسانه های جدیدی در ارائه هنر به عرصه ظهور رسیدند که شئ هنری در شکل مدرنیستی را نفی می کنند. ازجمله این رسانه ها، به کار گیری ویدئو و عکس به شکل مفهومی تحت عنوان ویدئو آرت و فتو آرت هستند.
در آزمون و خطاهای صورت گرفته هنرمندان و تجربیاتی که به جاگذاشتند، استفاده از هولوگرام و تکنولوژی هولوگرافی نیز بی نصیب نماندند. ولی به علت هزینه های هنگفت و خطراتی که کار با لیزر دارد، تجربیات محدودی انجام شد و خیلی گسترش نیافت. با این حال در کنار تجربیات خام سالوادر دالی و چاک کلوز، الکساندر، هنرمند پیشروی انگلیسی توانست با استفاده از تکنولوژی هولوگرافی آرت ورک های موثر تر و وسیع تری را ارائه کند.هولوگرام