مکان تعریف کد مخفی با ضخامت 126/0 میکرون (micro-text) که با چشم غیر مسلح قابل روئیت و تشخیص نمیباشد و محل دقیق کد فقط توسط شرکت سفارش دهنده و گیرنده میتوان مشخص کرد.