هولوگرام با سطح امنیت تجاری

هولوگرام ها با سطوح امنیتی مختلفی ارائه می شوند که با توجه به آیتم های امنیتی طراحی شده در یک لیبل هولوگرام، طبقه بندی می شوند.
این طبقه بندی معمولا به شکل زیر می باشد:
1- سطح تجاری (استفاده از المان های امنیتی آشکار)
2- سطح امنیتی (استفاده از المان های امنیتی آشکار به همراه تعدادی المان پنهان و نیمه پنهان)
3- سطح فوق امنیتی (تلفیق تمام آیتم های امنیتی در عالی ترین سطح ممکن با توجه به کاربرد مورد نظر)

*** نمونه منتشر شده متعلق به شرکت بعدنگار ایرانیان (ایران هولوگرام) می باشد و نشانگر یک برچسب هولوگرام با طرح عمومی در سطح تجاری می باشد.

منبع: www.iran-hologram.com