در این سطح از برچسب های هولوگرام، علاوه بر ویژگی های روتین امنیتی هولوگرام و سه بعدی بودن آن، تعدادی آیتم به آن اضافه شده است.
به طور مثال، می توان با اضافه نمودن شماره سریال و بارکد، قابلیت رهگیری و پیگری را به هولوگرام افزود.
***تصویر متعلق به سایت www.iranholo.com می باشد.

هولوگرام شماره سریال